top of page

KVK Politikası Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

Sayın hastalarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, potansiyel müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz Mean Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Turizm Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ (“ Şirket” )  olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 

 • Hastalarımız ve ziyaretçilerimiz açısından;

Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad)

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Tedavi bilgileri (Tedavi ücreti, Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli )

Görsel ve İşitsel Verileriniz (Fotoğraf, Video Kaydı, Sesli Kayıtları v.b)

Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

Yapılan Anketler kapsamında Firmamız hakkında görüşleriniz kapsamında işlenen veriler.

 • Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN)

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler

Lokasyon Verileriniz

 

 • Çalışan Adaylarımız

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi)

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

Cinsiyet bilginiz

Eğitim ve mesleki bilgileriniz

Referanslara ilişkin bilgileriniz

Sağlık durumunuza ilişkin genel bilgiler

Başvuruda bize sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler.

Ehliyet durumunuz

 • Çalışanlarımız açısından

Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres)

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

Ehliyet durumunuz,

Sağlık Raporunuz,

Fotoğrafınız,

Özgeçmişiniz,

Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Pera Medikal Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz,

İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,

İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı kapsamında kamera kayıtlarının alınması kapsamında görsel verilerinizin işlenmektedir.

 • Ziyaretçilerimiz açısından;

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza)

Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak adına görsel verileriniz işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 

Genel Amaçlar          :

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, tedavi bilgilerinizi,

 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet ve tedavi bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

İşçi-İşveren İlişkisi Açısından

•   Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,

 • Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,

 

 • İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,

 • İş yeri güvenliğini sağlamak adına kamera kayıtları ile görsel verileriniz,

 • Çalışan İzleme Politikasında belirtilen ve bilgisayarlar vasıtası ile çalışanların hareketlerinin takip edildiği sistemler vasıtası ile,

 • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,

 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile kişisel veriler işlenmektedir.

 

Tedavi Süreçleri Açsından

 • Tedavi sonrası süreçlerin takip edilebilmesi bakımından kimlik, iletişim ve tedavi (sağlık) bilgilerinizi,

 • Hastalarımıza ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer hastalara ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi bakımından görsel (fotoğraf) verileriniz,

 • Fatura düzenlenmesini talep edilmesi halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgileriniz,

 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

 • Tedavi süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda hizmetlerimizi arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

 • Tedavi öncesi, sırası ve sonrasında açık rızanız kapsamında alınan görsel, işitsel verileriniz

 • Verdiğiniz izin kapsamında tarafınıza ürün ve kampanyalarımız hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve özel günler hakkında bilgilendirme bulundurmak amacı ile,

 • Anket çalışmaları ve doldurulan formlar ile firmamız ve ürünler hakkında görüşleriniz kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından

 • Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,

 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer tedarikçilerimize ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

 • Ürünlerin lojistiği kapsamında verdiğiniz hizmette işlenen lokasyon verileriniz işlenmektedir.

 

Fiziksel Mekanlar açısından

 • Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak için hastaların/ziyaretçilerin kimlik ve imza verileri ile görsel verileri İş Sağlığı ve Güveliği mevzuatı gereğince işlenmektedir.
   

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; işe alımlar ve işe alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, ürün ve hizmet satin alınması kapsamında ürün satış sözleşmeleri ve buna ilişkin süreçlerde, tedavi süreçlerinden yasal mevzuat ve tedavi sonrası gelişim/takip süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Hizmet ve Mal Satın Alma süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine ”dayanarak işlenmektedir.

 • İş İlişkisi Açısından “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “ veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak” ve “açık rızanıza bağlı olarak” işlenmektedir.

 • Fiziksel Mekanlarda Güvenlik Kameraları ile görüntü kaydı yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 • Genel amaçlarda ise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”işlenmektedir.

 • Açık Rızanıza dayalı olarak ; çalışanlarımız bakımından sağlık dosyalarının işlenmesi, ek olarak işlenen görsel ve işitsel verileri ile onlara ilişkin reklam ve promosyon amacı ile sosyal medyada paylaşım yapılması amacıyla işlenmektedir. Hastalarımız veya hasta adaylarımız bakımından verdikleri açık rızaya dayalı olarak pazarlama faaliyetleri yürütülmekte ve ticari elektronik iletiler gönderilmektedir.
   

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetleri almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile),

 • Tedavi sonrası sürecin takibi bakımından gerektiğinde şirketin diğer şubelerindeki çalışan ve danışmanlarımızla,

 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

 • Tedavi masrafları ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,

 • Kullandığımız ürünlere ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile

 • Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile paylaşmaktayız.
   

5.HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak,

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
   

6.İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Şirket’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan info@melanclinic.com e-posta adresine daha önceden Şirket ile iletişime geçmiş olduğunuz ve sistem üzerinde kayıtlı e-postanızdan, veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

ADRES:

Suadiye Mah. Bağdat Cad. Ark 399 No: 399/1C Kadıköy/İstanbul
 

bottom of page